𝖬𝖺𝗋𝗐𝖺𝗍𝗂, π—€π–Ίπ–½π—‚π—Œ 𝗄𝖾𝖼𝗂𝗅 π—Žπ—Œπ—‚π–Ί 10 π—π–Ίπ—π—Žπ—‡, 𝗐𝖺𝗋𝗀𝖺 π–ͺπ–Ύπ—…π—Žπ—‹π–Ίπ—π–Ίπ—‡ π–‘π—ˆπ—‹π—‚π–»π–Ύπ—…π—…π–Ίπ—’π—’π–Ί π–ͺ𝖾𝖼𝖺𝗆𝖺𝗍𝖺𝗇 π–³π—Žπ—‹π—‚π—„π–Ίπ—…π–Ύ π–»π–Ύπ—‹π—Œπ–Ίπ—†π–Ί π—ˆπ—‹π–Ίπ—‡π—€ π—π—Žπ–Ί 𝖽𝖺𝗇 π—„π–Ύπ—…π—Žπ–Ίπ—‹π—€π–Ίπ—‡π—’π–Ί π—†π–Ύπ—‡π–Ύπ—†π—Žπ—‚ π–‘π—Žπ—‰π–Ίπ—π—‚ π–¬π–Ίπ—‹π—ˆπ—Œ 𝖽𝗂 π–±π—Žπ—†π–Ίπ— 𝖩𝖺𝖻𝖺𝗍𝖺𝗇, 𝗃𝖺𝗅𝖺𝗇 𝖠. 𝖸𝖺𝗇𝗂, π—Œπ–Ίπ–»π—π—Ž (28/01/2022).

𝖨𝖺 π–»π–Ύπ—‹π—Œπ–Ίπ—†π–Ί π—„π–Ύπ—…π—Žπ–Ίπ—‹π—€π–Ίπ—‡π—’π–Ί π—Œπ–Ύπ—‡π—€π–Ίπ—ƒπ–Ί π–»π–Ύπ—‹π—„π—Žπ—‡π—ƒπ—Žπ—‡π—€ π—Žπ—‡π—π—Žπ—„ π—†π–Ύπ—‡π—€π—Žπ–Όπ–Ίπ—‰π—„π–Ίπ—‡ 𝗍𝖾𝗋𝗂𝗆𝖺 π—„π–Ίπ—Œπ—‚π— π—Œπ–Ύπ–Όπ–Ίπ—‹π–Ί π—…π–Ίπ—‡π—€π—Œπ—Žπ—‡π—€ 𝗄𝖺𝗋𝖾𝗇𝖺 𝗉𝖾𝗆𝖾𝗋𝗂𝗇𝗍𝖺𝗁 𝗍𝖾𝗅𝖺𝗁 𝗁𝖺𝖽𝗂𝗋 π—†π–Ύπ—†π–»π–Ίπ—‡π—π—Žπ—‡π—’π–Ί π—Œπ–Ίπ–Ίπ— 𝖽𝗂𝗋𝖺𝗐𝖺𝗍 𝖽𝗂 𝖱𝖲𝖴𝖣 𝖣𝖱. 𝖫𝖺 π–―π–Ίπ—…π–Ίπ—…π—ˆπ—‚ π–¬π–Ίπ—‹π—ˆπ—Œ 𝖽𝖺𝗇 𝖱𝖲 𝖢𝖺𝗁𝗂𝖽𝗂𝗇 π–¬π–Ίπ—„π–Ίπ—Œπ—Œπ–Ίπ—‹ beberapa waktu lalu.

Dalam suasana haru, π–§π–Ίπ—Œπ—‡π—‚π–Ίπ—, π–¨π–»π—Ž 𝖽𝖺𝗋𝗂 𝖬𝖺𝗋𝗐𝖺𝗍𝗂 𝗆𝖾𝗇𝖼𝖾𝗋𝗂𝗍𝖺𝗄𝖺𝗇, 𝖺𝗇𝖺𝗄𝗇𝗒𝖺 π—Œπ–Ίπ—„π—‚π— π—Œπ—Žπ–½π–Ίπ— 𝗅𝖺𝗆𝖺 𝗁𝗂𝗇𝗀𝗀𝖺 𝖺𝗄𝗁𝗂𝗋𝗇𝗒𝖺 π—π–Ύπ—‹π—‰π–Ίπ—„π—Œπ–Ί π—π–Ίπ—‹π—Žπ—Œ 𝖽𝗂𝗋𝖺𝗐𝖺𝗍 𝖽𝗂 𝖱𝖲 𝗄𝖺𝗋𝖾𝗇𝖺 𝗍𝗂𝖽𝖺k 𝖻𝗂sa lagi menahan sakit akibat 𝗆𝖾𝗇𝖽𝖾𝗋𝗂𝗍𝖺 𝗉𝖾𝗇𝗒𝖺𝗄𝗂𝗍 π–‘π–Ίπ—π—Ž 𝖦𝗂𝗇𝗃𝖺𝗅.

Meskipun saat itu mereka sadar, Marwati belum terdaftar sebagai peserta Kartu Indonesia Sehat (KIS), pihak keluarga nekad membawa Marwati ke rumah sakit karena tidak kuasa melihat sakit yang diderita gadis kecil ini.

𝖲𝖾𝗍𝖾𝗅𝖺𝗁 π—Œπ–Ύπ—†π—‚π—‡π—€π—€π—Ž 𝖽𝗂 𝖱𝖺𝗐𝖺𝗍 𝖣𝗂 𝖱𝖲𝖴𝖣 𝖣𝖱. π–«π–Ίπ—‰π–Ίπ—…π–Ίπ—…π—ˆπ—‚ π–¬π–Ίπ—‹π—ˆπ—Œ, Marwati π—„π–Ύπ—†π—Žπ–½π—‚π–Ίπ—‡ π–½π—‚π—‹π—Žπ—ƒπ—Žπ—„ 𝗄𝖾 𝖱𝖲 𝖢𝖺𝗁𝗂𝖽𝗂𝗇.

Ayahnya yang hanya bekerja serabutan bersama 𝖯𝗂𝗁𝖺𝗄 π—„π–Ύπ—…π—Žπ–Ίπ—‹π—€π–Ί lainnya 𝗁𝖺𝗆𝗉𝗂𝗋 π—‰π—Žπ—π—Žπ—Œ π–Ίπ—Œπ–Ί 𝗄𝖺𝗋𝖾𝗇𝖺 𝗍𝖺𝗀𝗂𝗁𝖺𝗇 π—Œπ–Ύπ—…π–Ίπ—†π–Ί 𝗉𝖾𝗋𝖺𝗐𝖺𝗍𝖺𝗇 menghampiri 20π—ƒπ—Žπ—π–Ί π—‹π—Žπ—‰π—‚π–Ίπ—. Sementara untuk biaya kebutuhan sehari-hari saja kadang serba kekurangan.

Bahkan pamannya berniat mencari uang pengobatan dengan cara akan menjual sepeda motor miliknya yang selama ini dipakai mencari nafkah keluarga. Meskipun motor tersebut laku, namun masih jauh untuk mencukupi tagihan rumah sakit.

Beruntung, Ibu dan Biibi Marwati 𝗆𝖾𝗇𝖽𝖺𝗉𝖺𝗍 π—‚π—‡π–Ώπ—ˆπ—‹π—†π–Ίπ—Œπ—‚ π—Žπ—‡π—π—Žπ—„ π–»π–Ύπ—‹π—„π—ˆπ—ˆπ—‹π–½π—‚π—‡π–Ίπ—Œπ—‚ dengan 𝗉𝗂𝗁𝖺𝗄 π–£π—‚π—‡π–Ίπ—Œ π–²π—ˆπ—Œπ—‚π–Ίπ—… (Dinsos) 𝖯𝖾𝗆𝗄𝖺𝖻 π–¬π–Ίπ—‹π—ˆπ—Œ.

𝖯𝗂𝗁𝖺𝗄 π–£π—‚π—‡π—Œπ—ˆπ—Œ 𝖽𝖺𝗅𝖺𝗆 𝗁𝖺𝗅 𝗂𝗇𝗂 T𝖾𝗇𝖺𝗀𝖺 Kπ–Ύπ—Œπ–Ύπ—ƒπ–Ίπ—π—π–Ύπ—‹π–Ίπ–Ίπ—‡ Sπ—ˆπ—Œπ—‚π–Ίπ—… K𝖾𝖼𝖺𝗆𝖺𝗍𝖺𝗇 (𝖳π–ͺ𝖲π–ͺ) π—Œπ–Ύπ—π–Ύπ—…π–Ίπ— 𝗆𝖾𝗇𝖾𝗋𝗂𝗆𝖺 π—…π–Ίπ—‰π—ˆπ—‹π–Ίπ—‡ π—‚π—π—Ž,lalu π–»π–Ύπ—‹π—„π—ˆπ—ˆπ—‹π–½π—‚π—‡π–Ίπ—Œπ—‚ 𝗉𝗂𝗁𝖺𝗄 π–ͺπ–Ύπ—…π—Žπ—‹π–Ίπ—π–Ίπ—‡ dan memvalidasi data yang mereka terima. Hingga akhirnya Pihak Dinsos π—‰π—Žπ—‡ π—π—Žπ—‹π—Žπ—‡ 𝗍𝖺𝗇𝗀𝖺𝗇 menanggung 𝖻𝗂𝖺𝗒𝖺 π—‰π–Ύπ—‡π—€π—ˆπ–»π–Ίπ—π–Ίπ—‡ 𝖬𝖺𝗋𝗐𝖺𝗍𝗂.

Setelah Marwati keluar dari rumah sakit, ia pun memimpikan untuk bertemu secara langsung dengan Bupati Maros demi menyampaikan ungkapan terima kasihnya.

Hingga akhirnya mimpi itu terwujud dan 𝖲𝖺𝖺𝗍 π–»π–Ύπ—‹π—π–Ύπ—†π—Ž π–‘π—Žπ—‰π–Ίπ—π—‚, Marwati bersama π–¨π–»π—Ž 𝖽𝖺𝗇 keluarga lainnya π—‰π—Žπ—‡ 𝖽𝖾𝗇𝗀𝖺𝗇 tulus dan mata berkaca-kaca π—†π–Ύπ—‡π—€π—Žπ—‡π—€π—„π–Ίπ—‰π—„π–Ίπ—‡ π—Žπ–Όπ–Ίπ—‰π–Ίπ—‡ 𝗍𝖾𝗋𝗂𝗆𝖺 π—„π–Ίπ—Œπ—‚π—π—‡π—’π–Ί 𝗄𝖾𝗉𝖺𝖽𝖺 π–‘π—Žπ—‰π–Ίπ—π—‚ bersama π—Œπ–Ύπ—†π—Žπ–Ί 𝗉𝗂𝗁𝖺𝗄 𝗒𝖺𝗇𝗀 𝗍𝖾𝗅𝖺𝗁 π—†π–Ύπ—†π–»π–Ίπ—‡π—π—Ž 𝖻𝗂𝖺𝗒𝖺 π—‰π–Ύπ—‡π—€π—ˆπ–»π–Ίπ—π–Ίπ—‡ 𝖬𝖺𝗋𝗐𝖺𝗍𝗂.

π–‘π—Žπ—‰π–Ίπ—π—‚ π–¬π–Ίπ—‹π—ˆπ—Œ, 𝖒𝗁𝖺𝗂𝖽𝗂𝗋 𝖲𝗒𝖺𝗆 𝗆𝖾𝗇𝗒𝖺𝗆𝗉𝖺𝗂𝗄𝖺𝗇 π—Žπ—‡π—€π—„π–Ίπ—‰π–Ίπ—‡ π—Œπ—’π—Žπ—„π—Žπ—‹ 𝗄𝖺𝗋𝖾𝗇𝖺 anakda 𝖬𝖺𝗋𝗐𝖺𝗍𝗂 π—Œπ—Žπ–½π–Ίπ— π—Œπ–Ύπ—π–Ίπ— 𝖽𝖺𝗇 π—Œπ–Ύπ–»π–Ύπ—‡π—π–Ίπ—‹ 𝗅𝖺𝗀𝗂 bisa masuk sekolah π—Œπ–Ύπ—π–Ύπ—…π–Ίπ— π—Œπ–Ύπ–»π—Žπ—…π–Ίπ—‡ lamanya berobat dan π–»π–Ύπ—‹π—‚π—Œπ—π—‚π—‹π–Ίπ—π–Ίπ—.

𝖨𝖺 π—†π–Ύπ—‡π—’π–Ύπ–»π—Žπ—π—„π–Ίπ—‡, 𝗉𝗂𝗁𝖺𝗄𝗇𝗒𝖺 π—Œπ–Ίπ–Ίπ— 𝗂𝗇𝗂 memang π—π–Ύπ—‹π—Žπ—Œ 𝖻𝖾𝗋𝗀𝖾𝗋𝖺𝗄 𝖽𝖺𝗇 π–»π–Ύπ—‹π—Žπ—‰π–Ίπ—’π–Ί 𝗁𝖺𝖽𝗂𝗋 𝖽𝗂 𝗍𝖾𝗇𝗀𝖺𝗁 π—†π–Ίπ—Œπ—’π–Ίπ—‹π–Ίπ—„π–Ίπ— 𝗒𝖺𝗇𝗀 π—†π–Ύπ—†π–»π—Žπ—π—Žπ—π—„π–Ίπ—‡ π—π–Ύπ—‹π—Žπ—π–Ίπ—†π–Ί 𝖽𝖺𝗅𝖺𝗆 π—‰π–Ύπ—‹π—Œπ—ˆπ–Ίπ—…π–Ίπ—‡ π—„π–Ύπ—Œπ–Ύπ—ƒπ–Ίπ—π—π–Ύπ—‹π–Ίπ–Ίπ—‡ sesuai visi Maros Sejahtera, Religius dan Berdaya Saing..

𝖲𝖾𝗄𝖾𝖽𝖺𝗋 π–½π—‚π—„π–Ύπ—π–Ίπ—π—Žπ—‚, π—Œπ–Ίπ–Ίπ— 𝗂𝗇𝗂 π–½π—‚π—‰π–Ύπ—‹π—‚π—ˆπ–½π–Ύ 𝖒𝗁𝖺𝗂𝖽𝗂𝗋 𝖲𝗒𝖺𝗆 d𝖺𝗇 𝖧𝗃 π–²π—Žπ—π–Ίπ—‹π—π—‚π—‡π–Ί π–‘π—ˆπ—π–Ίπ—‹π—‚, P𝖾𝗆𝖾𝗋𝗂𝗇𝗍𝖺𝗁 π–ͺπ–Ίπ–»π—Žπ—‰π–Ίπ—π–Ύπ—‡ π–¬π–Ίπ—‹π—ˆπ—Œ terus π—†π–Ύπ—†π–Ίπ—„π—Œπ—‚π—†π–Ίπ—…π—„π–Ίπ—‡ 𝖯𝖾𝗅𝖺𝗒𝖺𝗇𝖺𝗇 π–£π—‚π—‡π–Ίπ—Œ π–²π—ˆπ—Œπ—‚π–Ίπ—… π—†π–Ύπ—…π–Ίπ—…π—Žπ—‚ π–―π—Žπ—Œπ–Ίπ— π–ͺπ–Ύπ—Œπ–Ύπ—ƒπ–Ίπ—π—π–Ύπ—‹π–Ίπ–Ίπ—‡ π–²π—ˆπ—Œπ—‚π–Ίπ—… Siπ—Œπ—e𝗆 𝖫𝖺𝗒𝖺𝗇𝖺𝗇 d𝖺𝗇 π–±π—Žπ—ƒπ—Žπ—„π–Ίπ—‡ π–³π–Ύπ—‹π—‰π–Ίπ–½π—Ž (PUSKESOS 𝖲𝖫𝖱𝖳) π—Žπ—‡π—π—Žπ—„ π—†π–Ύπ—†π–Ώπ–Ίπ—Œπ—‚π—…π—‚π—π–Ίπ—Œπ—‚ π—†π–Ίπ—Œπ—’π–Ίπ—‹π–Ίπ—„π–Ίπ— kurang mampu dan π—†π–Ύπ—†π–»π—Žπ—π—Žπ—π—„π–Ίπ—‡ 𝗅𝖺𝗒𝖺𝗇𝖺𝗇.

Kedepannya, Puskesos ini dibentuk di semua desa dan kelurahan yang ada di Maros sehingga warga yang membutuhkan bantuan terkait persoalan kesejahteraan sosial lebih cepat terdeteksi dan terlayani hanya dengan berkoordinasi dengan pihak pemerintah desa atau kelurahan. (marosfm news department)

Leave a Comment